Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Έρευνα για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στην Αίγινα.Δελτίο Τύπου

Η Ακαδημία Γεύσεων της Αίγινας σε συνεργασία με το ΙΕΚ Πειραιά, το δημόσιο ΙΕΚ θα οργανώσει έρευνα / μελέτη με θέμα:
Η τουριστική υποδομή στην Αίγινα και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού. Τα στοιχεία της έρευνας θα βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό ευκαιριών ή/και απειλών, να εντοπιστούν oι διατροφικές αλλαγές και προτιμήσεις ώστε να υπάρξει έγκαιρη αντίδραση στις πιθανές απειλές οι οποίες ελπίζουμε να είναι σε αρχικό στάδιο. Θα βοηθήσουν επίσης στη δημιουργία νέων συνθηκών προσέλκυσης επισκεπτών. Θα ερευνηθούν τα προβλήματα υποδομών, ικανότητας του οδικού δικτύου και του δικτύου ύδρευσης και παρκινγκ του νησιού, η σχέση τιμής-αξίας στη διατροφή και τη διαμονή κλπ. Επίσης θα ερευνηθεί πως μπορεί το τουριστικό προϊόν να γίνει ανταγωνιστικό και αν πρέπει να γίνουν διαφοροποιήσεις. Καθώς επίσης και οι απαιτήσεις του αλλοδαπού και ημεδαπού επισκέπτη.Για την πραγματοποίηση της μελέτης θα συνεργαστούν επιστήμονες, οι οποίοι θα εκπονήσουν όλη την έρευνα./ μελέτη ( διανομή, συλλογή, ανάλυση των ερωτηματολόγιων επίσης συμπεράσματα και υποδείξεις. Η έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και προηγμένου τουριστικού περιβάλλοντος, που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την προσπάθεια για την ανάδειξη του νέου και σύγχρονου προφίλ της τουριστικής οικονομίας της Αίγινας. Η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν , θα αποτελούν , σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/97 όπως ισχύει). Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν με τα ερωτηματολόγια, αντιμετωπίζονται ως απόρρητες και κοινοποιούνται αποκλειστικά στους επιστήμονες που έχει ανατεθεί η έρευνα και δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της έρευνας είναι:1. η ανάπτυξη συνεργασίας και κοινών ενεργειών μεταξύ της Ακαδημίας Γεύσεων & των φορέων Τουρισμού του νησιού,2. η ανάπτυξη δικτύου για τη διάδοση της σχετικής Πληροφορίας,3. η έκδοση μπροσούρας με οδηγίες για την εκμετάλλευση των Νέων Τεχνολογιών από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού,4. η μεταφορά των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου σε ημερίδα τουριστικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντοςΣας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στην έρευνα, βοηθώντας να συμπληρωθεί αυτό το ερωτηματολόγιο, ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε αξιόπιστα στοιχεία άρα και σωστά συμπεράσματα.

http://www.aeginaportal.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου