Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

“Καλλικράτης” Διευκρινήσεις για Νίκαια-Ρέντη

Μαζί με τη Σύσταση του Σχεδίου “Καλλικράτης” κατατέθηκε και το Προσχέδιο Νόμου στο οποίο αναφέρονται, μέσα από τα 285 άρθρα του, όλες οι διαδικασίες των νέων δήμων. Διαβάζοντάς το τις τελευταίες ημέρες μας προέκυψαν ορισμένα ερωτηματικά, τρία από τα οποία ζητήσαμε την διευκρίνηση του Υπουργείου Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα της κας Βλάχου που ειδικεύεται στο συγκεκριμένο σχέδιο:
halkidona.gr: Ακούστηκε πως όταν υπάρχουν συνενώσεις, ο νέος δήμος θα παίρνει νέο όνομα που θα προκύπτει από τις προτάσεις των δυο παλαιότερων δήμων, οι οποίες και θα στέλνονται στο υπουργείο. Αληθεύει αυτή η πληροφορία;

κα Βλάχου: Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο να συμβεί εξ’ αρχής τουλάχιστον. Αν πάλι ο νέος δή- μος που θα δημιουργηθεί επιθυμεί μια νέα ονομασία, τότε υπάρχουν διαδικασίες που προβλέ- πονται.halkidona.gr: Στις συνενώσεις, θα υπάρχει πρόγραμμα εξυγίανσης μόνο στο δήμο που είναι ελ- λειμματικός;

κα Βλάχου: Ναιhalkidona.gr: Ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι τώρα. Μπορείτε παρακαλώ πολύ να μας διευ- κρινίσετε πως ακριβώς θα γίνει η εξυγίανση του Δήμου Νίκαιας;

κα Βλάχου: Τα άρθρα 262 και 263 στο Προσχέδιο Νόμου είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτά θα ι- σχύσουν και στη Νίκαια.halkidona.gr: Στο Προσχέδιο μας μπέρδεψε λιγάκι η διαδικασία εκλογής του νέου δημάρχου, μπορείτε να μας την εξηγήσετε πιο απλά;

κα Βλάχου: Ο νέος δήμος Νίκαιας-Ρέντη θα έχει στην ουσία δυο εκλογικές περιφέρειες, οι ο- ποίες και θα εκλέγουν ανάλογα με τον πληθυσμό τους [άρθρο 30], τους αντίστοιχους δημοτι- κούς συμβούλους. Ο κάθε συνδυασμός θα έχει στο ψηφοδέλτιο που θα κατεβάζει για παρά- δειγμα στη Νίκαια, τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας της Νίκαιας και από κάτω τους αντίστοιχους του Ρέντη. Ο ψηφοφόρος θα έχει την δυνατότητα να βάζει έως 3 σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Νίκαιας και έως 1 στου Ρέντη.halkidona.gr: Και το αντίστροφο;

κα Βλάχου: Ναι ασφαλώς. Ο ψηφοφόρος του Ρέντη θα βάζει έως 3 σταυρούς στους υποψη- φίους της εκλογικής του περιφέρειας και έως 1 στους αντίστοιχους της Νίκαιας – στο ίδιο ψη- φοδέλτιο, του ίδιου συνδυασμού βεβαίως.halkidona.gr: Σας ευχαριστώ πολύ.

κα Βλάχου: Να ‘στε καλά. Στη διάθεσή σας..Τα επίμαχα άρθρα:Άρθρο 262

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δήμοι, συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε συνενούμενο ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1, και περιφέρειες, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυ- γίανση, μετά από σχετικό αίτημά τους. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος, η ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να γίνει χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος από το δήμο ή την περιφέρεια.2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ε- λεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, τον Γενικό Διευ- θυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, προκειμένου για δήμους, ή της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου για περιφέρειες, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κατωτέρω κατά τη διαδικασία ένταξης τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, δήμου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.3. Η ένταξη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δήμων και περιφερειών μετά από αίτησή τους γίνεται επί τη βάσει της ακόλουθης διαδικασίας:α) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή περιφέρειας, της παρ. 1 του παρόντος, συνοδεύεται από απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του, μετά από εκτίμηση της οικονομικής κατά- στασης της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, του δήμου ή της περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές και επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέτρα και δράσεις, το οποίο έχει εγκριθεί από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δήμος ή περιφέρεια δεν καταθέσει επιχειρησιακό πρό- γραμμα, ή το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί δεν πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 7 του παρόντος, το πρόγραμμα εξυγίανσης συντάσσεται από την ελεγ- κτική επιτροπή.β) Η αίτηση των ενδιαφερόμενων δήμων ή περιφερειών για την ένταξή τους στο ειδικό πρό- γραμμα εξυγίανσης γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:ι) οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήμου, της δημοτικής ενότητας ή της περιφέρειας, σε τοκοχρε- ολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων. Για την περίπτωση των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31/12 του 2010 του αντίστοιχου με την τοπική ή δημοτική κοινότητα συνενωμένου Ο.Τ.Α.ιι) το συνολικό χρέος της δημοτικής ενότητας, του δήμου ή της περιφέρειας υπερβαίνουν συγκε- κριμένο ποσοστό των τακτικών τους εσόδων. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές μα- κροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για την περίπτωση των δημοτικών ενο- τήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31/12/2010 του αντί- στοιχου με τη δημοτική ενότητα συνενωμένου Ο.Τ.Α.4. Η ένταξη δήμων ή περιφερειών στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης γίνεται χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος, επί τη βάσει της ακόλουθης διαδικασίας:α) Διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης, βάσει οικονομικών στοιχείων, που παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας, δήμου ή περι- φέρειας από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση μπορεί να απαγορευτεί, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 264 και 265 του παρόντος, η συνομολόγηση νέου δανείου και η αναστολή οποιασδήποτε πρόσληψης προσωπικού μόνιμου, τακτικού, ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και συμβάσεων μίσθωσης έργου και να καθοριστούν κατηγορίες πράξεων των συλ- λογικών και μονομελών οργάνων του δήμου ή της περιφέρειας που αποστέλλονται υποχρε- ωτικώς προς έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 226 και 229 του παρόντος.β) Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου συντάσσεται έ- κθεση αξιολόγησης από ορκωτούς ελεγκτές, η οποία υποβάλλεται στην ελεγκτική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη της δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης ή για την άρση των απαγορεύσεων του εδαφίου (α). Επί τη βάσει της ανωτέρω απόφασης της ελεγκτικής επιτροπής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, καλείται ο δήμος ή η περιφέρεια, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, να καταθέσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής του. Η ελεγκτική επιτροπή εγκρίνει ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές τροποποιεί ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η ελεγκτική επιτροπή τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.5. Η ένταξη μίας δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης έχει ως στόχο την ικανοποίηση των κριτηρίων της παρ. 3 εδαφ. β΄ ι) και ιι) του παρόντος, σε μόνιμη και διαρκή βάση και συμπεριλαμβάνει:α) την πρόσβαση στις περιπτώσεις δήμων και περιφερειών στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, β) την παρακολούθηση και τεχνική υποστή- ριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης, από την ελεγκτική επιτροπή γ) τον περιορισμό των προσλήψεων, δ) τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, του δήμου, της περιφέ- ρειας ή εκείνων που αντιστοιχούν στη δημοτική ενότητα για έργα, δράσεις και υπηρεσίες του, προς επίτευξη των στόχων των εν λόγω προγραμμάτων, ε) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλή- ματος, αλλά δεν θα μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική περίοδο και στ) τη διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του δήμου ή της περιφέρειας στην ελεγκτική επιτροπή.Ετήσιες αναφορές της ελεγκτικής επιτροπής κατατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο αντί- στοιχα και αναρτώνται στο διαδίκτυο.6. Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης διαχειρίζεται η ελεγκτική επιτροπή.7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες του προγράμματος, θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της ελεγ- κτικής επιτροπής.8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών επιχειρήσεων που συστήνονται μετά την 1/1/2011..Άρθρο 263

Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης1. Συστήνεται Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος ονομάζεται “Λο- γαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης”, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης των δήμων και περιφερειών.2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται από τους πόρους των άρθρων 259 και 260. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του παρόντος.3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού.


http://www.halkidona.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου